Zkraje roku 2015 oznamuje zástupce SŽDC, že nebude udržovat trať, pokud kraj neobjedná dopravu. Argumentuje vysokými náklady na údržbu a nízkými tržbami z provozu, zároveň však upozorňuje na to, že Správa železniční dopravní cesty má s Kozí dráhou jiné záměry, než ji udržovat jako železniční trať.

Postup Dopravní komise města Děčín 2015 – 2017

Na jaře předseda dopravní komise doporučuje vedení města Děčín přehodnotit další funkci tělesa Kozí dráhy.

O měsíc později leží na stole bakalářská práce, jejíž závěr komise vyhodnocuje jako jednoznačné doporučení ke stavbě cyklostezky, která se oproti současnému stavu neoddiskutovatelně vyplatí.

Následně DK uspořádá seminář se zástupci SŽDC, ČVUT a komisí cestovního ruchu, který zhodnotí na dalším jednání v červnu 2015.

Výsledkem jsou tři varianty možného využití dráhy. Zároveň je dohodnut další postup: „Provoz na trati se na podzim zastaví z důvodu rozkazu o výluce. SŽDC bude následně žádat ředitelství o finanční prostředky – především na opravu staniční koleje v Telnici…

O čtyři měsíce později na trať padají kameny – pár dní před plánovanou halloweenskou jízdou. A trať dále nelze provozovat kvůli nutné nákladné sanaci svahu.

Ta se v důsledku nezájmu kraje o objednání alespoň rekreační dopravy (přestože kraj jinak provozuje republikově ojedinělý systém turistických linek) nevyplatí.

V prosinci 2015 je vydán Rozkaz o výluce (na rok) a výhledově se nabízí jediné řešení: cyklostezka.

Na začátku roku 2017 se zástupci municipalit shodně vyjádřili pro zachování dráhy a projevili zájem, aby kraj objednal rekreační dopravu.

Na jaře zaznívá návrh využívat Kozí dráhu přes den jako cyklostezku a v noci pro převoz lithia. V létě náměstek pro dopravu Ústeckého kraje slibuje při jednání dopravní komise, že na SŽDC pošle žádost o neobnovení provozu.

 

Oficiální zápisy z jednání DK města Děčína nebo kachna?

 

23. 02. 2015: Zápis z jednání DK MM Děčín

P. Kalivoda seznámil členy DK se záměry, které připravuje SŽDC pro nejbližší období.

K provozování „Kozí dráhy“ sdělil, že SŽDC s. o. (státní organizace – pozn. redakce) požaduje celoroční garanci denní dopravní obslužnosti na období alespoň 10 let. Údržba trati je velice nákladná a tržby na této trati jsou minimální (např. v roce 2014 byly náklady na údržbu trati Děčín – Telnice cca 6 mil. Kč a tržby přes 100 tis. Kč). Na obnovení provozu mezi Oldřichovem u Duchcova a Telnicí by SŽDC potřebovalo cca 140 mil. Kč. Velice nákladná bude v dohledné době údržba mostních objektů. Objekty podél trati „Kozí dráhy“ SŽDC zatím neprodává, aby nedošlo ke zmaření případných záměrů.

30. 03. 2015: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kozí dráha – nejsou nové informace, p. Kalivoda – nutné náklady na zajištění bezpečného provozu nad rámec běžné údržby i při minimální železniční dopravě budou v horizontu 5 – 10 let desítky miliónů korun.

Komise doporučuje vedení města přehodnotit další funkci tělesa Kozí dráhy vzhledem k nákladům na údržbu trati a vysoké nerentabilitě, a to – porovnání přínosu rekreačního železničního provozu Kozí dráhy – s přínosem výstavby drážní stezky – cyklostezky pro rozvoj regionu, turismu, podnikatelských aktivit atd.

Hlasování:           Pro: 8                    Proti: 0                                 Zdržel se: 0

11. 5. 2015: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kozí dráha – Ing. Aster informoval na dopravní komisi kraje, že by mělo být zváženo další využití drážního tělesa. Současné provozování není z hlediska SŽDC hospodárné.

Na cyklostezku je zpracovaná bakalářská práce „Optimální využití stávající regionální železniční trati č. 132“, kde jsou náklady na cyklostezku odhadnuty na cca 22 mil. Kč (bez Statutární město Děčín výkupu pozemků). Z dotazníkového šetření navíc vyplynulo, že 70 % respondentů se vyjádřilo pro cyklostezku. Oproti tomu náklady na provoz tratě jsou 5 – 6 mil. na běžnou roční údržbu. V horizontu 5 let se jedná o desítky milionů. Kompromisem by mohlo být 3-5 let provoz Kozí dráhy, v průběhu kterých by se připravil projekt cyklostezky. DK navrhuje uspořádat seminář pro zastupitele dne 25. 6. 2015. Prezentaci by provedl zástupce SŽDC, ČVUT a semináře se zúčastní i zástupce komise cestovního ruchu.

29. 6. 2015: Zápis z jednání DK MM Děčín

DK pozitivně zhodnotila seminář pro zastupitele. Ing. Domašinská informovala o tom, že dosud nebyla zadána „Studie využití koridoru č. 132“. Dopravní komise navrhuje studii koncipovat jako analýzu možností řešení. Úkolem bude prověřit a porovnat mezi sebou následující varianty:

  1.  Pokračování občasného rekreačního provozu dráhy (plus možné doplnění novým projektem ČVUT na hybridní vozidlo a napojení obcí do systému   SMART Cities)
  2.  Cyklostezky ve variantách asfaltový povrch nebo šotolina
  3.  Zrušení drážního tělesa, odstranění kolejí a ponechání cesty pro pěší

Zpracování je odhadováno na cca 6 měsíců, k dispozici max. 500 tis. Kč (schváleno v provozním rozpočtu OR).

Provoz na trati se na podzim zastaví z důvodu rozkazu o výluce. SŽDC bude následně žádat ředitelství o finanční prostředky – především na opravu staniční koleje v Telnici. Požadavek na vedení Ústeckého kraje bude, aby byla objednána pravidelná doprava. V horizontu pěti let bude nutné vynaložit 30 mil. Kč na větší opravy plus 5 mil. Kč ročně na údržbu, průměrně tj. 9 milionů Kč ročně. Tržba za rok 2014 byla 34 000 Kč.

19. 10. 2015: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kozí dráha – Provoz na trati se pravděpodobně zastaví z důvodu rozkazu o výluce. SŽDC bude následně žádat ředitelství o finanční prostředky na opravu kritických stavebních prvků.

29. 10. 2015: Děčínský deník: Na Kozí dráhu se zřítily kameny, halloweenská jízda se proto ruší.

23. 11. 2015: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kozí dráha – Z důvodu pádu kamenů byla dráha zavřena. V současné chvíli na místě hasiči provádějí prořez. Následně SŽDC zadá studii na odhad nákladů na odstranění havárii a bude požadovat přidělení finančních prostředků.

18. 1. 2016: Zápis z jednání DK MM Děčín

Ing. Kalivoda: Kozí dráha – rozkaz o výluce na 2015/2016.

14. 3. 2016: Zápis z jednání DK MM Děčín

Na jednání bylo diskutováno především plnění úkolů dopravní komise za rok 2015. Paní primátorka se postupně vyjádřila k jednotlivým bodům.

„Kozí dráha“ – město má v plánu vyčkat, v případě, že bude Ústecký kraj nadále dopravu na trase objednávat, město to nebude rozporovat. S ohledem na to, že legislativní proces zrušení trati trvá cca 5 let, má město v případě potřeby dostatek času zajistit přípravu projektu cyklostezky či jiného využití.

Ing. Kalivoda informoval, že pan zastupitel Němeček zjistil další úsek, který bude nutné zasanovat. Jen na sanaci bude nyní nutné vynaložit 5-10 mil. Kč. Současná představa ÚK o fungování trati nesplňuje definici dopravní obslužnosti.

16. 5. 2016: Zápis z jednání DK MM Děčín

Další diskutované Dopravní komise k současné problematice a plánům:

C./„Kozí dráha“ – legislativní proces zrušení trati trvá cca 5 let.

V současné chvíli probíhá otevírání obálek výběrového řízení na sanaci svahu.

Podmínkou pro vybudování cyklostezky a likvidace trati je nevyužívání dráhy po dobu jednoho roku. Následné financování sanace svahu by bylo možné z fondu SFDI v odhadované výši 80%.

Komise tímto pověřuje pana předsedu Ing. Jiřího Astera, aby na krajské komisi přednesl návrh na cyklotrasu „Kozí dráhy“.

5. 9. 2016: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kontrola úkolů: Zajištění nacenění sanace svahu „Kozí dráha“

Ing. Kalivoda předložil studii sanace svahu zpracovanou firmou AZ Consult, spol. s.r.o. Náklady za sanaci jsou 21,5 mil. Kč bez DPH. Ing. Kalivoda zažádá SŽDC o investici na příští rok v této výši. V říjnu to bude rok, co trať není v provozu.

Paní primátorka sdělila, že budoucí využití trasy Kozí dráhy bude řešit kraj – jedná se o regionální projekt (přesahující kompetence města).

Ing. Kalivoda sdělil, že v případě neschválení financí na sanaci svahu nebude moci být na trati provoz a trať se pravděpodobně předá k prodeji.

Ing. Smíšek vznesl námět na prověření postoje dotčených obcí k využití tratě. Paní primátorka s Ing. Kalivodou navrhli počkat do doby schválení, resp. neschválení financí na sanaci svahu.

10. 10. 2016: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kontrola úkolů: Železniční trať „Kozí dráha“

Pan Ing. Aster sdělil informaci, že kraj v Dopravní komisi Rady ÚK změnil svůj postoj a již nechce „Kozí dráhu“ dále bezpodmínečně udržovat při životě. Pokud nebudou schváleny finanční prostředky na příští rok na opravu, měla by být dráha nabídnuta k jinému užití (např. cyklostezku).

5. 12. 2016: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kontrola úkolů: Železniční trať „Kozí dráha“

Pan Foldyna informoval, že se plánuje zorganizování schůzky starostů přilehlých obcí ohledně vize a plánů s „Kozí dráhou“. Je třeba, aby SŽDC rozhodlo o následném využití dráhy a případně trať nabídlo případným zájemcům. Vybudování cyklostezky bude finančně velmi náročné.

16. 1. 2017: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kontrola úkolů: Železniční trať „Kozí dráha“

Proběhla schůzka starostů přilehlých obcí ohledně vize a plánů s „Kozí dráhou“.  Všechny obce se vyjádřily pro zachování dráhy a případné objednání rekreační obsluhy. SŽDC  by mělo rozhodnout o následném využití dráhy a případně trať nabídlo případným zájemcům. Vybudování cyklostezky by bylo finančně náročné, avšak daná lokalita by získala větší atraktivnost. Na příští jednání DK byl pozván pan (jméno vyčerněno v původním zdroji – pozn. redakce), který se věnuje ve své práci možnostem využití „Kozí dráhy“.

13. 3. 2017: Zápis z jednání DK MM Děčín

Prezentace možného obnovení Kozí dráhy (doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.)

  • Představení „inteligentního“ dopravního systému na železnicích.
  • Seznámení s ETCS technologií.
  • Nutnost začít brát v potaz závazek vůči „Bílé knize“, o snížení a přesunu 50 % nákladní a automobilové dopravy na železnice, je nutné začít řešit tuto problematiku celoplošně (např. zatraktivnit železniční dopravu pro cestující).
  • V rámci budoucího řešení „Kozí dráhy“ je třeba zvážit všechny možnosti. Trať je velmi stará a zchátralá a jsou vynakládány vysoké finanční částky na její údržbu i bez provozu.
  • Byla představena varianta obnovení pravidelné dopravy na „Kozí dráze“ kombinovaná se svozem k nádražím ze vzdálenějších osídlení malými autobusy jako alternativa ke stávající obslužností autobusy.
  • Je třeba vyjádření všech přilehlých obcí, jakou představu o dráze mají. Zda zde zbudovat cyklostezku, nebo obnovit pravidelnou drážní přepravu. Zatím požadovaly jen obnovení rekreační dopravy. Další provozování trati pouze pro režim rekreační dopravy je celospolečensky značně neekonomické.
  • Rovněž zástupce odboru dopravy zpochybnil přechod dopravy z autobusové na železniční v tom případě a ÚK nebude financovat paralelní dopravu obou druhů osobní dopravy.

Kontrola úkolů: Železniční trať „Kozí dráha“

Proběhla schůzka starostů přilehlých obcí ohledně vize a plánů s „Kozí dráhou“.

SŽDC by mělo rozhodnout o následném využití dráhy a případně trať nabídnout případným zájemcům. Vybudování cyklostezky by bylo finančně náročné, avšak daná lokalita by získala větší atraktivnost. Ing. Aster informoval, že na výstavbu cyklostezky na tělesech rušených železničních tratí je poskytována 80% dotace ze SFDI.

22. 5. 2017: Zápis z jednání DK MM Děčín

Kontrola úkolů: Informace ke „Kozí dráze“

Ing. Kalivoda sdělil, že předložil na generální ředitelství SŽDC dotaz, zda budou poskytnuty finanční prostředky na opravu svahu. Závěry budou prezentovány členům dopravní komise.

Ing. Smíšek se zmínil o plánované těžbě lithia u Cínovce. Komunikace Kozí dráhy by se dala využít i pro tento záměr – např. formou kombinované Komunikace (přes den cyklostezka, v noci komunikace pro převoz lithia). Ing. Aster projedná budoucnost Kozí dráhy s vedením SŽDC a panem Komínkem.

28. 6. 2017: Zápis z jednání DK MM Děčín

Projednání Kozí dráhy s vedením SŽDC a náměstkem hejtmana ÚK Komínkem: Ing. Aster jednal 29. 6. 2017 na KÚ za přítomnosti předsedy investiční komise ÚK pana Drlého. Přítomní konstatovali, že náklady na obnovu Kozí dráhy by byly vysoké. Kraj navíc žádá po SŽDC obnovu železnic Most – Moldava (sesuv) a obnovení tratě Radejčín – Dobkovičky (sesuv), kde byla na rozdíl od Kozí dráhy objednávána pravidelná doprava KÚ. SŽDC zatím na opravu neplánuje finanční prostředky. K prodeji by měla být nabídnuta dráha provozuschopná, v opačném případě by bylo možné dráhu zrušit a ponechat pouze štěrkové lože, které by po konečné sanaci provedené v rámci snesení tratě ze strany SŽDC již mohlo okamžitě sloužit turistice.

Kraj jako investor by mohl získat až 85 % dotace. Náměstek pan Komínek přislíbil zaslat dopis na SŽDC s žádostí o neobnovení provozu. Tento názor podpořil i pan radní Drlý.

Zpracovala redakce ZL/AP

Sdílej